Screenshots

Mac OS X

Mac OS X screenshot

Windows 8

Windows screenshot

GNU/Linux (KDE)

GNU/Linux screenshot